کلینیک مجهز فیزیوتراپی پاک

با بیش از 20 سال سابقه درمانی در منطقه
مجهز به تجهیزات پیشرفته
با حضورمداوم د کتر
کیوان نصیری مدرس کارگاههای اموزشی فارغ التحصیل دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی شیما ممیزی فارغ التحصیل دانشکده علوم پزشکی تهران
*در کلینیک فیزیوتراپی پاک کلیه امور مرتبط به درمان توسط شخص فیزیوتراپیست انجام میگیرد واز سپردن کار درمان بیماران به دستیاران به شدت اجتناب میگردد
** روند درمان هربیمار در هر جلسه بررسی شده ودستگاها وتکنیکهای لازم برای رسیدن به درمان رضایت بخش پیشنهاد میگردد
***در فیزیوتراپی پاک توصیه حرکات ورزشی متناسب باهر فرد طرح و توصیه میگردد ونه بصورت نسخه از پیش نوشته
**** در فیزیوتراپی پاک مسایل روحی ومشکلات ذهنیهمزمان با درمان بها داده شده ودر طرح درمان مد نظر قرار میگیرد
پرداختن به مشکلات چند جانبه سالمندان ازاهمیت ویژه ایی در طرح درمان برخوردار بوده وبه دقت بررسی میگردد
در فیزیوتراپی پاک به غیر ازمشکلات اسکلتی وعضلانی به درمان گروهی از سردرد ها وسرگیجه ها پرداخته میشود
در فیزیوتراپی پاک تاکید فراوان در ایجاد وحفظ قامت مناسب بوده و در صورت لزوم راهنمایی های کارامدی در این زمینه ارایه میگردد واموزش نحوه صحیح انجام کارهای روزمره بسیار مد نظر قرار دارد

فیزیوتراپی پاک طرف قرار داد اکثر بیمه های درمانی میباشد
به منظور رعایت هزینه ها تلاش بر درمان با حداقل هزینه می باشد

فهرست